ฉลากเครื่องสำอาง ที่เจ้าของแบรนด์ควรรู้

     BKK PAPER BOX มีข้อแนะนำสำหรับเจ้าของแบรนด์ที่ต้องการผลิตกล่องเครื่องสำอางที่มีฉลากถูกต้องตามที่ อย. กำหนด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เมื่อซื้อเครื่องสำอางของคุณไปแล้ว สวยปังและปลอดภัยแน่นอน 

ฉลากเครื่องสำอาง ที่เจ้าของแบรนด์ควรรู้

1. ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้า ต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น และไม่สื่อสรรพคุณเกินจริง เพื่อใช้ชื่อแบรนด์เครื่องสำอางของคุณโดดเด่น มองเห็นชัดเจน

2. ประเภทหรือชนิดเครื่องสำอาง เช่น เครื่องสำอางสำหรับใบหน้า เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง เครื่องสำอางสำหรับแต่งปาก  เครื่องสำอางสำหรับผม เครื่องสำอางสำหรับเล็บ  เป็นต้น

3. วิธีใช้ ควรบอกข้อมูลการใช้เครื่องสำอาง เช่น ตัวอย่างเซรั่ม ควรระบุว่าใช้บริเวณใด ปริมาณการใช้แต่ละครั้ง ช่วงเวลาใด เป็นต้น

4. ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม ซึ่งจะต้องเป็นชื่อตามตำราที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด และจะต้องเรียงลำดับตามปริมาณของสารจากมากไปหาน้อย

5. ข้อเสนอแนะ/คำเตือน เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล (ถ้ามี)

6. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต กรณีเป็นที่เป็นเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้าและชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิตกรณีเป็นเครื่องสำอางนำเข้า

7. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เพื่อบอกจำนวนการผลิตในปีนั้นๆ

8. เดือนปีที่ผลิต เพื่อให้ลูกค้าทราบระยะเวลาของการผลิตเครื่องสำอางชนิดนั้นๆ เพื่อคำนวณอายุการใช้งานของเครื่องสำอางประเภทต่างๆ 

9. เดือนปีที่หมดอายุ กรณีเครื่องสำอางที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 30 เดือน เช่น ลิปสติก มีอายุการใช้งาน 1-2 ปี ครีมบำรุงผิว เซรั่ม มีอายุการใช้งาน 1 ปี เป็นต้น

10. เลขที่ใบรับแจ้งเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นได้มาแจ้งรายละเอียดตามข้อกำหนดการผลิต เพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุมแล้ว

11. ปริมาณสุทธิ เพื่อบอกปริมาณของตัวสินค้า โดยเครื่องสำอางจะใช้หน่วยวัดปริมาณเป็น กรัม เช่น สบู่ 1 ก้อน ปริมาณสุทธิ 80 กรัม  ลิปสติก 1 แท่ง ปริมาณสุทธิ 3.9  กรัม เป็นต้น

12. ข้อความจำเป็นอื่นๆ (ถ้ามี)

      กรณีภาชนะบรรจุเครื่องสำอางมีขนาดพื้นที่น้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตรอย่างน้อย ต้องแสดงข้อความ ดังนี้   ชื่อเครื่องสำอาง และชื่อทางการค้า เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิต และเลขที่ใบรับแจ้ง ส่วนข้อความอื่นๆ ให้แสดงในใบแทรก

Powered by MakeWebEasy.com